Zdrowie

Odszkodowanie za błąd medyczny – sprawdź, kiedy Ci się należy!

Odszkodowanie za błąd lekarski

Błąd medyczny – czy jest?

Błąd medyczny zaistnieje, gdy działanie personelu medycznego jest niezgodne z aktualnymi standardami wiedzy medyczne. Węższym pojęciem jest błąd w sztuce lekarskiej, określany jako czynność lekarza w zakresie diagnozy i terapii niezgodną z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnej.

Do ustalenia, czy w danym przypadku mamy do czynienia z błędem lekarskim, musimy odpowiedzieć na pytanie –  czy postępowanie lekarza konkretnym przypadku było zgodne z prawem lub powszechnie przyjętym stanem wiedzy medycznej i praktyką medyczną.

Jeżeli okaże się, że postępowanie lekarza, pielęgniarki  lub innego medyka doprowadziło do uszkodzenia ciała pacjenta lub wywołało u niego rozstrój zdrowia, to poszkodowany pacjent  może domagać się odszkodowania za poniesioną  przez lekarza szkodę.

Rodzaje błędu medycznego

Katalog błędów medycznych jest bardzo szeroki. Może to być błąd diagnostyczny (np. błąd w rozpoznaniu nowotworu), błąd leczniczy (np. zastosowanie niewłaściwego leku), błąd operacyjny (np. pozostawienie ciała obcego w brzuchu pacjenta), czy błąd operacyjny (no. Kalectwo dróg żółciowych podczas usunięcia woreczka żółciowego).

Jakie odszkodowanie może otrzymać pacjent za błąd medyczny

Odszkodowanie za popełniony błąd medyczny obejmować będzie wszelkie koszty wynikłe z poniesionej szkody przez poszkodowanego: koszty zakupu leków i opatrunków, koszty poniesione w związku z zakupem nowego sprzętu medycznego , rehabilitacja, dalsze leczenie , reoperacje, kolejne wizyty lekarskie.

Ponadto poszkodowany może ubiegać się o rentę , gdy utracił całkowicie, bądź częściowo zdolność do pracy, albo gdy zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość.

Kolejnym świadczeniem kompensacyjnym, jak i tym, które złagodzi cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego to zadośćuczynienie.

Podczas określania wielkości zadośćuczynienia należy wziąć pod uwagę w szczególności rodzaj, charakter i intensywność cierpień, czas ich trwania, a przede wszystkim ujemne skutki zdrowotne z jakimi poszkodowany będzie zmagał się do końca swojego życia.

Zadośćuczynienie musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość, ale nie może być nadmierne. Wysokość zadośćuczynienia powinna też odpowiadać aktualnym warunkom i przeciętnej stopie życiowej.

Zadośćuczynienie po śmierci pacjenta

Jeżeli pacjent zmarł z winy personelu medycznego, rodzina pacjenta może domagać się zapłaty zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Istotnym jest, że to na rodzinie zmarłego pacjenta spoczywa obowiązek udowodnienia, że to personel szpitala, czy innej placówki medycznej odpowiada za śmierć pacjenta. Z powyższego wynika, że śmierć tego pacjenta nie możem być wynikiem jego chorób, czy zwykłych i niezawinionych powikłań w leczeniu.

Odszkodowanie za błąd medyczny – krok po kroku

Aby skutecznie uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny, pacjent musi w bardzo skrupulatny sposób gromadzić niezbędne dokumenty.

Jeżeli pacjent obserwuje nieprawidłowości już podczas pobytu w szpitalu, pacjent powinien zadbać o wykonanie zdjęć nieprawidłowości (np. telefonem). Dobrym postępowaniem jest poproszenie sąsiadów z Sali szpitalnej o ich dane adresowe. W przyszłości mogą być oni bardzo ważnymi świadkami.

Po wyjściu ze szpitala należy się zwrócić o wydanie kompletnej dokumentacji z leczenia. Dokumentacja powinna być poświadczona za zgodność.

Należy gromadzić dokumenty z dalszego leczenie. Istotnym jest również zbieranie wszelkich faktur z leczenia (np. za lekarstwa, wizyty prywatne) i rehabilitacji.

Kolejnym etapem jest zgłoszenia się do prawnika, który specjalizuje się w błędach medycznych. Tylko taki prawnik, z kancelarii która zajmuje się błędami medycznymi może ocenić szanse pacjenta na wygranie odszkodowania za błędy medyczne. Po pozytywnej ocenie prawnika można wezwać placówkę medyczną o zapłatę wysokiego odszkodowania.

Jak długo można dochodzić odszkodowania za błędy medyczne

Generalną zasadą, jest to iż odszkodowania można dochodzić do 3 lat od dnia wystąpienia szkody. Termin ten zaczyna swój bieg od momentu, w którym pacjent dowiedział się o powstaniu błędu medycznego. Jeżeli więc pacjent dowiedział się, że zaistniał błąd lekarski czy medyczny po kilku latach, to dopiero wówczas zaczyna bieg 3-letni termin do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 10 lat. Wyjątkiem od tej zasady, jest sytuacja gdy lekarz lub inna osoba która dopuściła się błędu medycznego została za swój czyn skazana wyrokiem karnym. W takim wypadku termin do dochodzenia odszkodowania za błąd medyczny wynosi aż 20 lat. Jeszcze inny termin przedawnienia wynosi w stosunku do dzieci. Taki pacjent ma czas na dochodzenia swoich roszczeń, aż do osiągnięcia 20 roku życia

Odszkodowania medyczne tylko z kancelarią od błędów medycznych

Na rynku prawniczym i odszkodowawczym jest bardzo niewiele dobrych kancelarii, które specjalizują się w odszkodowaniach za błędy medyczne. Zanim wybierzesz kancelarię zapytaj się jej prawników o liczbę i rodzaj wygranych spraw o błędy medyczne – informuje specjalista z Kdro.pl. Tylko doświadczona kancelaria od błędów medycznych daje gwarancję wygranej sprawy o błąd medyczny

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *